"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

น้ำมันรำข้าว

รหัสสินค้า:404603
ราคา: 550 บาท
สั่งซื้อขั้นต่ำ: 42 กรัม
ข้อมูลสินค้า:
  1. ผลิตภัณฑ์ที่นำมารับประทานพร้อมกับน้ำเปล่าก่อนนอน
  2. สกัดจากไขข้าวโพดเครื่องเดียวในประเทศไทย


กดดูเบอร์โทรผู้ขาย 0856163133

ผู้เข้าชม 765 ครั้ง

ข้อมูลสินค้าและเนื้อหาอื่น ๆ ในนี้ถือ เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ขาย B2BThai.com เป็นสื่อกลางในการนำเสนอเนื้อหาเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า : น้ำมันรำข้าว

คำค้น :

น้ํามันรําข้าวและจมูกข้าวตราเรนโบว์ฟาร์มชนิดแคปซูลสกัดจากส่วนที่เป็นจมูกข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ดข้าว ปลอดสารเคมี อุดมไปด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย มากมาย
1. มีสารGamma-Orzanol ชวยลดระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเสนเลือด ทำใหอวัยวะสำคัญตางๆ เชนตับ ไต หัวใจ สมอง ตับออน และอื่นๆ มีเลือดไปเลี้ยงมากขึ้น และที่เสื่อมสภาพก็กลับฟนตัวและทำงานไดอีกครั้งหนึ่ง ชวยลดอัตราเสี่ยง ตอการเปนโรคหัวใจ, โรคตับ, โรคไต,โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูงโรคภูมิแพ โรคความจำเสื่อม และ มีสารยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลมะเร็ง
2. ชวยลดระดับของ แอล ดี แอล(LDL) คอเลสเตอรอล ซึ่งกอใหเกิดโทษตอรางกาย
3. ชวยเพิ่มระดับของ เอช ดี แอล(HDL) คอเลสเตอรอล ซึ่งมีประโยชนตอรางกาย
4. ชวยลดระดับไขมันไตรกรีเซอไรด(Triglyceride) ในเสนเลือด
5. ลดไขมันที่สะสมอยูในสวนตางๆ ของรางกายทำใหระบบเผาผลาญทำงานไดดีขึ้น ทำใหไมอวน
6. มีผลใหความดันโลหิตลดลงและชวยลดระดับน้ำตาลในเสนเลือดยับยั้งโรคเบาหวานไดผลดี
7. มีกรดไขมันไลโนเลนิค(Linolenic acid) หรือโอเมกา3 ชวยบำรุงสมอง ปองกันภาวะเสื่อมของสมองอันเปนสาเหตุของโรคความจำเสื่อม โรค อัลไซเมอร โรคอัมพฤต
8. มีกรดไขมันไลโนเลอิค(Linoleic acid) หรือโอเมกา6 ชวยใหผิวหนังสดใสมีน้ำมีนวล และชวยระบบสืบพันธุใหทำงานเปนปกติ ทำใหประจำเดือนมาปกติ
9. ชวยบำบัดอาการผิดปกติของชาย-หญิง วัยเจริญพันธุ(ใหผลดีในการรักษาผูมีบุตรยาก) และสตรีวัยทอง
10. มีวิตามินอีในรูปของโทโคเฟอรอล(Tocopherol) และโทโคไทรอีนอล(Tocotrienol) ซึ่งจะชวยยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระ ทำใหรางกายมีภูมิคุมกันโรคตางๆ สำหรับโรคภูมิแพจะบำบัดไดผลดีมาก
11. มีสารเซราไมด(Ceramide) ชวยบำรุงผิวพรรณใหนุมนวลออนเยาว ลบเลือนริ้วรอยเหี่ยวยน ดางดำ ฝาและกระ คอยๆจางลง
12. ลดภาวะทองผูก ชวยลดภาวะเสี่ยงตอการเปนโรคริดสีดวงทวารและมะเร็งลำไสใหญ
13. มีสารเมลาโทนีน(Melatonin) ชวยใหนอนหลับสบาย ชวยลดอาการเครียด
14. สารอาหารตาง ๆ

ส่งข้อความติดต่อ

ถึง :

rainbowfarm

จาก :
อีเมล์ของคุณ :
โทรศัพท์ :