รางวัล/ใบรับรองคุณภาพ
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการจดทะเบียนบริษัท
ชื่อบริษัท : บริษัท เอ.ไอ.เอ็ม โปรเจ็ค จำกัด
รูปแบบองค์กรธุรกิจ : ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่าย
ตลาดหลัก : -
ตลาดรอง : -
ที่อยู่ในการจดทะเบียน : เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
จำนวนพนักงาน : -
จำนวนพนักงานวิจัยและพัฒนา (R&D) : -
จำนวนพนักงานตรวจสอบคุณภาพ (Q&C) : -
เจ้าของกิจการ : -
หมายเลขทะเบียนพาณิชย์ : -
วันที่จดทะเบียน : -