"แหล่งซื้อขายสินค้า B2B ออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ในไทย"

หรือ

สารผสมล่วงหน้าสำหรับสุกร พ่อ-แม่พันธุ์ วามิวิท

รหัสสินค้า:146919
สั่งซื้อขั้นต่ำ: ไม่ระบุ
ข้อมูลสินค้า:
  1. เดนคามิกซ์ วามิวิท
  2. สารผสมล่วงหน้าสำหรับสุกร พ่อ-แม่พันธุ์


กดดูเบอร์โทรผู้ขาย (662) 431 0360-2, 811 9045-8

ผู้เข้าชม 2,119 ครั้ง

ข้อมูลสินค้าและเนื้อหาอื่น ๆ ในนี้ถือ เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ขาย B2BThai.com เป็นสื่อกลางในการนำเสนอเนื้อหาเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า : สารผสมล่วงหน้าสำหรับสุกร พ่อ-แม่พันธุ์ วามิวิท

คำค้น :

เดนคามิกซ์ วามิวิท
DENKAMIX VAMIVIT
สารผสมล่วงหน้าสำหรับสุกร พ่อ-แม่พันธุ์
ทะเบียนอาหารสตั ว์เลขที่
02 04 06 0701
เดนคามิกซ์ วามิวิท ประกอบดว้ ย วิตามินและแร่ธาตุซึ่งหมาะสำหรับสุกรแม่
พันธุ์อุม้ ทอ้ ง และเลยี้ งลูกช่วยเพมิ่ ความสมบูรณ์ และช่วยเร่งการเป็นสัด เพมิ่
น้ำหนักแรกคลอดของสุกร ช่วยในการสรา้ งน้ำนมของแม่สุกร และทำใหทั้้ง
แม่ และลูกมีสุขภาพดียงิ่ ขนึ้ ซงึ่ จะมีผลทำใหลู้กสุกรมึความแข็งแรง
วิธีการใช้ :ใชผ้ สมอาหารสำหรับสุกรพันธ์
แม่สุกรพันธุ์ ก่อนคลอด 10 วัน ให้ 20 kg/อาหาร 1 ตัน
ช่วง 5 วันก่อนหย่านม ถึง 5 วันหลังหย่านม 10-20 kg/
อาหาร 1 ตัน
พ่อพันธุ์สุกร ใหเ้ ป็นช่วง ๆ ทุก 10 วัน ให้ 20 kg/
อาหาร 1 ตัน
ขนาดบรรจุ :
ถุงละ 25 กิโลกรัม

ข้อมูลช่องทางการชำระค่าบริการ

ไม่ระบุ

การจัดส่ง

ไม่ระบุ

ส่งข้อความติดต่อ

ถึง :

บริษัท เอ ไอ พี จำกัด

จาก :
อีเมล์ของคุณ :
โทรศัพท์ :