SGHY5GJSULAWEGO.jpg
โรงเรียนแม่แตง
Gold Member #[SB-15865-585]

ส่งข้อความถึงผู้ขาย

หรือ ดูข้อมูลการติดต่อ คลิก
B2BThai Gold Member
หมวดหมู่สินค้า
ข้อมูลการติดต่อ

0907535715

patcharinbeer

สถิติ

ผู้เข้าชม : 3226

สินค้า : 2

เป็นสมาชิกเมื่อ : 21/06/2016

โรงเรียนแม่แตง

โครงการ ๑ โรงเรียน ๑ ธุรกิจ สพม.เขต ๓๔ 

 

ประวัติโรงเรียนแม่แตง

 พ.ศ.2506 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับ ม.ศ.ต้น การจัดสร้างโรงเรียนครั้งแรกใช้เงินภาษีบำรุงท้องที่และเงินบริจาคจากประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 160,000 บาท เป็นอาคารแบบ 004 ตึก 2 ชั้น 6 ห้องเรียน ปลูกสร้างในพื้นที่ของราชพัสดุติดกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่แตง รับนักเรียนสหศึกษา นักเรียนชายแต่งกายกางเกงดำเสื้อขาว นักเรียนหญิงกระโปรงน้ำเงิน เสื้อขาว ครู-อาจารย์ชุดแรก คือ นายวารี ธรรมิกานนท์ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ นายจรัญ สรรพศรี และนายจรัส เชื้อไสย์

พ.ศ.2514 ได้ย้ายมาก่อสร้างที่แห่งใหม่ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์มีเนื้อที่ 35 ไร่ครึ่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง ได้รับเงินงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 216 จำนวน 10 ห้องเรียน ราคา 720,000 บาท โรงอาหารและโรงประชุม 1 หลัง 200,000 บาท ส้วม 2 หลัง 60,000 บาท บ้านพักครู 5 หลัง 200,000 บาท

พ.ศ.2516 ได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 6 ห้องเรียน 180,000 บาท สร้างรั้ว 384,000 บาท และได้รับอนุญาตจากกรมส่งเสริม สหกรณ์ให้ใช้ที่ดินฝึกปฏิบัติงานเกษตร ในเนื้อที่ 58 ไร่

พ.ศ.2520 โรงเรียนได้เข้าโครงการ คมภ.1 รุ่น 4 ได้รับเงินก่อสร้างอาคารเรียน 1 ต่อเติม อาคาร 216 ก จำนวน 4 ห้องเรียน โรงฝึกงาน 6 หลัง บ้านพักภารโรง 1 หลัง ปรับปรุงบริเวณติดตั้งไฟฟ้า ประปา ถนนลาดยาง ใช้เงินยืมจากธนาคารโลก จำนวน 6,790,000 บาท ครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ และโรงฝึกงานราคา 910,000 บาท

พ.ศ.2521 ได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 6 ห้องเรียน 180,000 บาท สร้างรั้ว 384,000 บาท และได้รับอนุญาตจากกรมส่งเสริม สหกรณ์ให้ใช้ที่ดินฝึกปฏิบัติงานเกษตร ในเนื้อที่ 58 ไร่

พ.ศ.2522 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนชั้น ม.ศ.ปลาย จำนวน 2 ห้องเรียน โรงเรียนได้เปิดสอนโปรแกรม คณิต - วิทย์ และ ภาษา - คณิต

พ.ศ.2533 ได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 จำนวน 12 ห้องเรียน ราคา 6,471,000 และได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้เปิดสอนในระดับ ม.ปลาย รวม 6 ห้องเรียน โดยโรงเรียนได้แยกเป็น 6 แผนการเรียน ได้แก่ แผนวิทย์,แผนภาษา,แผนช่างยนต์,แผนพาณิชยกรรม, แผนก่อสร้าง และแผนคหกรรม

ปัจจุบัน

โรงเรียนแม่แตงได้จัดชั้นเรียนเป็น 4-4-4, 4-4-4 รวมจำนวน 24 ห้องเรียน มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 1,100 คน มีจำนวนครู-อาจารย์ 58 คน เป็นชาย 22 คน หญิง 36 คน มีจำนวนนักการภารโรง 6 คน โรงเรียนเปิดสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีทั้งหมด 8 กลุ่มสาระคือ 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม 6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 8. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลานามัย 

 

 

 

ส่งข้อความถึงผู้ขาย